اعضای هیأت مدیره

 

  • محمد حکیمیان مدیرعامل
  • مهدی قائم مقامی رئیس هیأت مدیره
  • سهراب قلی زاده مدیر مالی و نائب رئیس هیأت مدیره
  • حامد خندابی مدیر شعبه خوزستان و عضو هیأت مدیره