ترانستینر


کد تجهیز کد اموالی نوع تجهیز مدل ظرفیت سال ساخت سال بهره برداری کشور سازنده مالکیت گواهینامه ایمنی ساعات کارکرد درصد آماده بکاری
1 17 ترانستینر سامسونگ Rubber tired 35 تن 1993 1373 کره جنوبی 562 در ماه 99 در ماه
2 18 ترانستینر سامسونگ Rubber tired 35 تن 1993 1373 کره جنوبی 198 در ماه 73 در ماه
3 19 ترانستینر سامسونگ Rubber tired 35 تن 1993 1373 کره جنوبی 137 در ماه 89 در ماه
4 20 ترانستینر سامسونگ Rubber tired 35 تن 1993 1373 کره جنوبی 530 در ماه 100 در ماه
5 21 ترانستینر سامسونگ Rubber tired 35 تن 1993 1373 کره جنوبی 533 در ماه 99 در ماه
6 23 ترانستینر سامسونگ Rubber tired 35 تن 1993 1373 کره جنوبی تعمیرات تعمیرات
7 23 ترانستینر سامسونگ Rubber tired 35 تن 1993 1373 کره جنوبی 540 در ماه 99 در ماه
1 15 ترانستینر پایونر Rubber tired 35 تن 1993 1357 آلمان 562 در ماه 96 در ماه