ساید لیفت


کد تجهیز کد اموالی نوع تجهیز مدل ظرفیت سال ساخت سال بهره برداری کشور سازنده مالکیت گواهینامه ایمنی ساعات کارکرد درصد آماده بکاری
1 10471 ساید لیفت فانتزی FDC25K7 9 تن 2003 1382 ایتالیا تا اعتبار 96/08/23 0 در ماه 100 در ماه
2 10472 ساید لیفت فانتزی FDC25K7 9 تن 2003 1382 ایتالیا تا اعتبار 96/04/01 243 در ماه 100 در ماه
5 13943 ساید لیفت فانتزی FDC25K7 9 تن 2003 1382 ایتالیا تا اعتبار 96/04/01 166 در ماه 100 در ماه
7 13946 ساید لیفت فانتزی FDC25K7 9 تن 2003 1382 ایتالیا تا اعتبار 96/04/01 111 در ماه 100 در ماه
14 23695 ساید لیفت فانتزی FDC25K7 9 تن 2003 1382 ایتالیا تا اعتبار 96/08/23 250 در ماه 100 در ماه