پیام مدیرعامل


شرکت نظم آفرینان صنعت سهند به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در زمینه خدمات بندری با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و متعهد و با استفاده بهینه از ظرفیت‌های عملیاتی و تجهیزات بندری اقدام به ارائه خدمات در زمینه تخلیه، انبارش و بارگیری انواع کالا برای صاحبان کالا می‌نماید.


شرکت نظم آفرینان صنعت سهند استقرار سیستم مدیریت یکپارچه را بعنوان نشانه احترام این سازمان به نوع بشر برگزیده و در این راستا استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001را بعنوان الگوهای طراحی سیستم مدیریت یکپارچه با حفظ رویکرد برنامه ریزی راهبردی انتخاب نموده است.


در این راستا اصول زیر در شرکت مد نظر قرار می‌گیرد:

فعالیت ها


1. مشتری مداری و افزایش رضایت مشتریان و سایر ذینفعان سازمانی


2. توسعه فعالیت‌های شرکت و افزایش سهم بازار در زمینه امور بندری


3. ایجاد زمینه‌های مناسب جهت مشارکت و توانمند سازی نیروی انسانی از طریق آموزش، افزایش مهارت و ترویج روحیه غرور و افتخار در بین کارکنان


4. تعهد به پیشگیری از وقوع حوادث ایمنی، کنترل خطرات محیط کار، کاهش صدمات و جراحات انسانی و بیماری‌های شغلی و رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی مربوط


5. تعهد به پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی و رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی مربوط


مدیریت شرکت خود را متعهد به پایش اجرا، کارایی و اثر بخشی خط مشی و سیستم مدیریت یکپارچه، بهبود مستمر و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط و پیشگیری از آلودگی زیست محیطی، صدمات انسانی و بیماری‌های شغلی می‌داند و نیز در راستای رسیدن به اهداف فوق نهایت تلاش خود را بکار برده و با ایجاد سیاست‌های انگیزشی زمینه لازم را در جهت دستیابی به این اهداف و ایجاد بهبود مستمر فراهم می‌نماید. از طرفی کلیه کارکنان شرکت موظفند برای نیل به اهداف تعیین شده نهایت تلاش و همکاری را داشته باشند.